Algemene voorwaarden Parketloods

Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Parketloods:
Parketloods B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11066818 en Parketloods Rhenen V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88078639.

Afnemer:
Elke klant van Parketloods.

Partijen:
Afnemer en Parketloods gezamenlijk.

Overeenkomst:
Elke tussen Parketloods en Afnemer gesloten Overeenkomst.

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Hieronder wordt begrepen elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Producten:

De producten die door Parketloods worden aangeboden, zoals parket-, laminaat- en pvc vloeren, ondervloeren, lijm en overige bijbehorende materialen.

Voorraadproducten:

Alle kant en klare Producten die Parketloods en/of haar fabrieken en/of haar toeleveranciers standaard op voorraad hebben en waarbij Afnemer geen wijzigingen in bijvoorbeeld kleur, sortering en/of bewerking kan aanbrengen.

Op maat gemaakt Producten:

Alle Producten die speciaal voor Afnemer op maat (kleur, sortering, lak/oliesoort, bewerking naar keuze van klant) gemaakt worden.

Moment van Ontvangst:

Het tijdstip waarop de Producten worden geleverd aan Afnemer, of aan een derde partij die handelt namens Afnemer.

Afleverdatum:
De in de Overeenkomst met Afnemer afgesproken datum waarop de Producten geleverd worden aan Afnemer.

Website:

De Website www.parketloods.nl of www.pvcloods.com waarop Parketloods (al dan niet onder de handelsnaam PVC Loods) haar Producten aanbiedt.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Parketloods en op alle offertes, bestellingen, mondelinge en schriftelijke Overeenkomsten die tussen Afnemer en Parketloods tot stand komen.
 2. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat Afnemer akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
 3. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, gaat de tekst van de Overeenkomst voor.
 4. Eventuele Algemene Voorwaarden van Afnemer, hoe deze Algemene Voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst worden door Parketloods afgewezen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer Parketloods hier schriftelijk mee akkoord is gegaan.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen overleggen over nieuwe bepalingen die de nietige of vernietigde bepaling(en) zullen vervangen. Hierbij zullen Partijen zich inspannen om het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk te benaderen.
 6. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes, stalen en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Parketloods zijn vrijblijvend, tenzij hierin uitdrukkelijk is aangegeven hoe lang de offerte of aanbieding geldig is.
 2. Zolang de offerte of aanbieding geldig is, kan Parketloods alleen prijswijzigingen doorvoeren wanneer deze het gevolg zijn veranderingen in wet- en regelgeving en/of overmacht.
 3. Wanneer het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is, vervalt de offerte of aanbieding. Dit geldt ook in het geval in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 4. Een kennelijke verschrijving of vergissing, een drukfout in de offerte of aanbieding bindt Parketloods niet. Parketloods zal na ontdekking Afnemer direct informeren en de offerte of aanbieding corrigeren.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 6. Hout is een natuurproduct dat varieert in o.a. kleur en vorm. De door Afnemer op te vragen stalen, de voorbeelden in de showroom en de op de Website gepubliceerde foto’s geven een gemiddeld beeld en kunnen verschillen van het door Parketloods te leveren product. Onder andere door verloop van tijd en invloed van (zon)licht zal hout verkleuren. Parketloods doet haar uiterste best om met de door haar te gebruiken stalen, showborden en foto’s de te leveren Producten zo dicht als mogelijk is te benaderen.
 7. Alle showborden in de showrooms van Parketloods zijn bedoeld als kleurindicatie. De sortering kiest Afnemer los van de kleur uit op aparte showborden. Zowel kleur als sortering worden vermeld in de offerte en orderbevestiging.

Overeenkomst

 1. Onder voorbehoud van het voorgaande, is er sprake van een Overeenkomst wanneer Afnemer een door Parketloods gedaan aanbod accepteert en aan de eventuele bij het aanbod gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Wanneer Afnemer een aanbod op de Website www.parketloods.nl accepteert door één of meerdere Producten in zijn winkelwagentje te plaatsen en de bestelling te bevestigen, is er sprake van een Overeenkomst op afstand.
 3. Wanneer Afnemer in de showroom is geweest of op een andere manier de aangeboden Producten heeft gezien en vervolgens per e-mail of per telefoon een door Parketloods gedaan aanbod accepteert komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding van het aanbod. In die gevallen is er geen sprake van een Overeenkomst (koop) op afstand.
 4. Parketloods kan onderzoek doen of Afnemer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Parketloods doet dit uiteraard volgens de daarvoor geldende wettelijke regels. Als Parketloods hierdoor redenen heeft om de Overeenkomst met Afnemer niet te sluiten, dan kan Parketloods de bestelling weigeren of annuleren of alleen onder aanvullende voorwaarden de bestelling accepteren.
 5. Parketloods bevestigt de Overeenkomst (aankoop) per e-mail aan Afnemer en zal in deze bevestiging alle wettelijk verplichte informatie opnemen.

Bestellingen van Voorraadproducten via Website (Overeenkomst op afstand)

 1. Wanneer een door Afnemer via de Website www.parketloods.nl besteld Voorraadproduct niet op de door Afnemer gewenste datum geleverd kan worden, dan neemt Parketloods op de eerste werkdag na de besteldatum contact op met Afnemer. Afnemer kan op dat moment de bestelling annuleren. Een eventuele betaling wordt dan teruggestort.

Wijzigen

 1. Wanneer Afnemer nog voor de levering van de Voorraadproducten de bestelling wil wijzigen, neemt hij contact op met Parketloods via info@parketloods.nl en vermeld in het onderwerp ‘Wijziging bestelling’.  Afnemer vermeld in deze mail de volgende gegevens:
 • NAW-gegevens van Afnemer;
 • Besteldatum;
 • Omschrijving wat Afnemer wil wijzigen.
 1. Wanneer door een wijziging van de bestelling de leverkosten hoger worden, dan worden deze kosten doorberekend aan Afnemer. Parketloods stelt Afnemer hiervan voor levering op de hoogte.

Annuleren en retourneren

 1. Bij de aankoop van Voorraadproducten via de Website www.parketloods.nl heeft Afnemer die consument is de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na die van het Moment van Ontvangst. Afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen geen beroep doen op het hier bedoelde herroepingsrecht.
 2. Wanneer Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de termijn als bedoeld in voorgaand artikel door middel van het modelformulier voor herroeping (Bijlage I) of door Parketloods een e-mail sturen via info@parketloods.nl waarin in ieder geval het volgende wordt vermeld:
 • NAW-gegevens van Afnemer;
 • Omschrijving bestelde Producten;
 • Besteldatum en ontvangstdatum.
 1. Tijdens de termijn van 14 dagen bedoeld in artikel 23 zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking en slechts visueel beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Wanneer Afnemer vooraf wil zien wat de kleur, structuur of andere kenmerken van de Producten zijn, dan dient hij een staal van het product aan te vragen en/of de Producten in de showroom komen bekijken.
 2. Parketloods stuurt Afnemer een bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Afnemer. Afhankelijk van de omvang van de te retourneren Producten overleggen Partijen dan over de manier waarop en het moment waarop de Producten worden teruggestuurd. De Producten dienen in de originele staat en verpakking en met alle geleverde toebehoren geretourneerd te worden,
 3. De kosten van terugsturen zijn voor rekening van Afnemer en Afnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de Producten tijdens het transport terug naar Parketloods.
 4. De Producten dienen voordat de termijn van 14 dagen is afgelopen teruggestuurd te zijn. Het risico en de bewijslast voor het tijdig retourneren van de Producten liggen bij Afnemer.
 5. De Afnemer heeft geen herroepingsrecht voor Producten die door Parketloods tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer, in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Op maat gemaakte Producten, hieronder zijn onder meer begrepen alle Producten die speciaal voor Afnemer op maat (kleur, sortering, lak/oliesoort, bewerking etc. naar keuze van klant) gemaakt worden.
 6. Ook bepaalde Voorraadproducten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit betreft in ieder geval alle Producten die onder speciale condities vervoerd en bewaard moeten worden, omdat zij anders hun (correcte) werking geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen en niet opnieuw verkocht kunnen worden door Parketloods. Dit geldt in ieder geval voor alle vloeibare producten, zoals lijm, olie en onderhoudsproducten en voor alle vloeren (hout, PVC en/of laminaat), plinten. Omdat Parketloods geen zicht heeft op de Producten nadat deze afgeleverd zijn aan Afnemer kan zij niet garanderen dat de Producten onder de juiste condities bewaard zijn geweest en kan Parketloods dergelijke Producten niet meer opnieuw verkopen.
 7. Parketloods betaalt het gehele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug aan Afnemer, uiterlijk binnen 14 dagen nadat Parketloods de Producten tijdig en in goede staat retour heeft ontvangen. Wanneer Afnemer een gedeelte van de bestelling terugstuurt, wordt alleen het aankoopbedrag (en niet de verzendkosten) van de bestelde Producten aan Afnemer terugbetaald.
 8. De Parketloods gebruikt hiervoor dezelfde betaalgegevens als door Afnemer zijn gebruikt om de betaling aan Parketloods te verrichten, tenzij Afnemer op het moment dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, aangeeft dat hij betaling op een ander rekeningnummer wenst te ontvangen.
 9. Als Afnemer voor een duurdere verzendmethode heeft gekozen dan de standaardlevering, dan betaalt Parketloods alleen de kosten voor de standaardlevering terug.
 10. Indien de Producten niet in de originele staat verkeren op het moment dat Parketloods de Producten retour ontvangt, bijvoorbeeld indien onderdelen ontbreken of zijn beschadigd, maar ook wanneer er meer verpakkingen zijn opengemaakt en/of de Producten op verdergaande wijze zijn gebruikt dan strikt noodzakelijk is om te toetsen of Afnemer het Product wenst te houden, dan is Parketloods gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op het aankoopbedrag van het Product. Dit kan ertoe leiden dat Parketloods in het geheel niet is gehouden tot het terugbetalen van enig bedrag aan Afnemer.
 11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Afnemer.
 12. Als Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan worden alle overeenkomsten in verband met of in aanvulling op de Overeenkomst op afstand van rechtswege ontbonden.

Bestellingen van Op maat gemaakte Producten gedaan via Website (Overeenkomst op afstand)  

 1. Wanneer een door Afnemer via de Website www.parketloods.nl besteld Op maat gemaakt product niet op de door Afnemer gewenste datum geleverd kan worden, dan neemt Parketloods op de eerste werkdag na de besteldatum contact op met Afnemer.

Wijzigen

 1. Wijziging van een bestelling van Op maat gemaakte Producten besteld via de Website is in een enkel geval nog mogelijk, Afnemer neemt hiervoor contact op met Parketloods via info@parketloods.nl. In sommige gevallen is wijziging alleen mogelijk tegen betaling van de eventuele meerkosten en/of reeds gemaakte kosten. Afnemer moet er rekening mee houden dat kleine orders (minder dan 15 m2) extra productiekosten met zich meebrengen wanneer deze op een later moment extra besteld moeten worden. Afnemer is zelf verantwoordelijk om goed te meten hoeveel hij nodig heeft.
 2. Wanneer door een wijziging van de bestelling de leverkosten hoger worden, dan worden deze kosten doorberekend aan Afnemer. Parketloods stelt Afnemer hiervan voor levering op de hoogte.

Annuleren

 1. Afnemer kan alleen op het moment genoemd in artikel 42 de bestelling van een Op maat gemaakt product annuleren. Een eventuele reeds gedane betaling wordt dan direct teruggestort. Op elk ander moment is annulering van een bestelling van Op maat gekochte Producten besteld via de Website niet mogelijk.

Retourneren

 1. Op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden. De Producten zijn naar de smaak en wensen van Afnemer gemaakt en kunnen daardoor niet opnieuw door Parketloods verkocht worden.

Bestelling van Voorraadproducten en/of Op maat gemaakte Producten gedaan via showroom (geen Overeenkomst op afstand)

Wijzigen

 1. Bestellingen van Op maat gemaakte Producten kunnen in een enkel geval gewijzigd worden. Afnemer neemt hiervoor contact op met Parketloods via info@parketloods.nl. In sommige gevallen is wijziging alleen mogelijk tegen betaling van de eventuele meerkosten en/of reeds gemaakte kosten.
 2. Wanneer door een wijziging van de bestelling de leverkosten hoger worden, dan worden deze kosten doorberekend aan Afnemer. Parketloods stelt Afnemer hiervan voor levering op de hoogte.

Annuleren en retourneren

 1. Bestellingen van Voorraadproducten en Op maat gemaakte Producten gedaan via de showroom kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden. In die gevallen heeft Afnemer de Producten kunnen zien voordat hij ze afnam en is er geen sprake van een Overeenkomst op afstand.

Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders is aangegeven, is de vermelde prijs inclusief BTW en andere belastingen maar exclusief de kosten voor verzending en - in het geval van verzendingen buiten Nederland - invoerheffingen.
 2. Prijsverhoging na de totstandkoming van de Overeenkomst (aankoop) kunnen alleen plaatsvinden als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen en/of een andere vorm van overmacht, zoals vermeld in artikel 105 t/m 108. Alleen bij een prijsverhoging van 15 % of meer als gevolg van overmacht heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Behoudens kennelijke verschrijvingen geldt de prijs die op het moment van het versturen van de bestelling door Afnemer in de Webshop van Parketloods staat vermeld of op andere wijze aan Afnemer is gecommuniceerd, zoals in een aan Afnemer verstuurde offerte.
 4. De kosten voor verzending worden apart door Parketloods vermeld op de bestelpagina op de Website dan wel in de offerte aan Afnemer.
 5. Bestelde Producten dienen uiterlijk zeven dagen voor de bij het aangaan van de Overeenkomst met Afnemer overeengekomen Afleverdatum betaald te zijn. In geval van betaling per factuur betekent dit dat het gehele bedrag op de rekening van Parketloods minimaal 7 dagen voor de Afleverdatum bijgeschreven dient te zijn.
 6. De Afnemer kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen:
 • Via iDEAL;
 • Vooraf het factuurbedrag overmaken;
 • Contant/Pinnen.
 1. De Afnemer dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Parketloods te melden.
 2. Indien Afnemer niet (volledig en/of tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Parketloods daarop is gewezen en hem een redelijke termijn is gegund alsnog daaraan te voldoen, bij het uitblijven van (volledige en/of tijdige) betaling in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Parketloods gerechtigd de door hem gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen, onverminderd alle overige aan Parketloods toekomende rechten. De levering van de Producten wordt opgeschort totdat Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Levering en verzendkosten

 1. Levering vindt plaats binnen de met Afnemer afgesproken levertermijn. In het algemeen geldt dat een levering tot 20 kg zo snel mogelijk door Parketloods wordt verzonden, mits de Producten op voorraad zijn. Zwaardere leveringen, zoals de vloeren, worden door de door Parketloods in te schakelen transporteur ingepland op de met Afnemer afgesproken Afleverdatum. Afnemer ontvangt uiterlijk de avond voor de dag van levering bericht over het verwachte levermoment.
 2. Levering op een specifieke dag en/of dagdeel en levering op een specifiek tijdstip of in de avonduren is mogelijk tegen meerprijs.
 3. Vertraging in de levering als gevolg van bijvoorbeeld files of door overmacht (zie artikel 105 t/m 108) is mogelijk. Parketloods is niet aansprakelijk voor (directe dan wel indirecte) schade door vertragingen in de aflevering.
 4. Alle door Parketloods opgegeven leveringskosten gelden voor levering in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Levering op de Waddeneilanden is mogelijk tegen meerprijs.
 5. De bestelde Producten worden op de stoep voor het opgegeven adres afgeleverd. Wanneer het opgegeven adres niet met een vrachtwagen bereikbaar is, dient dit door Afnemer bij de aankoop gemeld te worden. Partijen zullen dan overleggen over een andere bezorgmethode.
 6. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naar binnen brengen van de Producten. Tegen een meerprijs kunnen de Producten naar binnen worden gebracht.
 7. De plaats van levering is het door Afnemer opgegeven adres. Wijziging van de afleverlocatie is alleen geldig wanneer deze tijdig zijn doorgegeven en door Parketloods aan Afnemer schriftelijk is bevestigd.
 8. Wanneer Afnemer de afgesproken Afleverdatum wil wijzigen neemt hij tijdig contact op met Parketloods. Wijziging van de Afleverdatum is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • Afnemer betaalt de factuur van de bestelde Producten uiterlijk zeven dagen vóór de oorspronkelijke Afleverdatum én
 • De opslagkosten van de Producten ad. € 50,- per maand dat de Afleverdatum naar voren geschoven wordt. De eerste maand van opslag is op kosten van Parketloods.
 1. Wanneer de Afleverdatum wordt gewijzigd op het moment dat de bestelde Producten al bij Parketloods opgehaald zijn door de transporteur, worden naast de in voorgaand artikel genoemde kosten ook de kosten voor het terugbrengen van de Producten naar Parketloods bij Afnemer in rekening gebracht;
 2. Afnemer controleert bij aflevering de geleverde Producten waar de transporteur bij is. Afnemer dient op dat moment zichtbare schade, afwijkingen in kleur, breedte of sortering en/of ontbrekende Producten duidelijk op de vrachtbrief of pakbon te vermelden en vervolgens direct, contact met Parketloods op te nemen. De Producten mogen in geen geval gelegd worden wanneer er sprake is van afwijkingen, gebreken en/of schade. Zie hiervoor ook artikel 76.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van Producten ligt bij Parketloods tot het moment van aflevering aan Afnemer.
 4. Afnemer mag de levering niet weigeren omdat Producten beschadigd zijn, de levering incompleet is en/of onjuiste Producten geleverd zijn. Afnemer zal Parketloods in staat moeten stellen om zo spoedig mogelijk de beschadigde of onjuist geleverde Producten te vervangen en/of missende Producten alsnog te leveren. Mocht dit in het geval van een speciaal voor Afnemer geïmporteerd of Op maat gemaakt product niet binnen een spoedige termijn haalbaar zijn, dan overleggen Afnemer en Parketloods over een voor beide Partijen redelijke oplossing.
 5. In de volgende gevallen worden aan Afnemer retourkosten à € 95,- berekend:
 • Wanneer Afnemer niet aanwezig is en na telefonisch contact niet binnen redelijke termijn aanwezig kan zijn op de door Afnemer opgegeven afleverlocatie;
 • Wanneer Afnemer op het moment van afleveren de Producten nog niet heeft betaald;
 • Wanneer Afnemer de Producten weigert in ontvangst te nemen.

Het in rekening brengen van retourkosten ontslaat Afnemer niet van de (betalings) verplichtingen die hij heeft in het kader van de met Parketloods gesloten Overeenkomst.

 1. Parketloods kan de Afleverdatum wijzigen in de volgende gevallen:
 • Overmacht (zie artikel 105 t/m 108 van deze Algemene Voorwaarden);
 • Onvoldoende voorraad;
 • Wanneer Afnemer onvolledige of onjuiste informatie over de afleverlocatie verstrekt;
 • Wanneer Afnemer niet of niet tijdig reageert op berichten van Parketloods en/of haar transporteur;
 • Wanneer Afnemer niet tijdig, uiterlijk 1 werkdag voor levering, de bestelde Producten heeft betaald.
 1. Wanneer Parketloods de Afleverdatum wijzigt als gevolg van overmacht en/of onvoldoende voorraad, doet Parketloods haar uiterste best de bestelde Producten zo spoedig mogelijk, in de meeste gevallen lukt dat binnen 14 dagen na de oorspronkelijke Afleverdatum, alsnog te leveren. Lukt dit niet, dan heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer ontvangt dan het gehele aankoopbedrag retour.
 2. Parketloods is niet aansprakelijk voor eventuele (directe dan wel indirecte) schade als gevolg van uitstel van levering, wijziging van de Afleverdatum en/of ontbinding van de Overeenkomst door Afnemer op grond van de voorgaande bepalingen.

Legservice

 1. Parketloods heeft geen eigen parketteurs (vloerenleggers) in dienst. Wel heeft Parketloods een netwerk van parketteurs die ze kan aanbevelen aan Afnemer. Wanneer Afnemer een parketteur aanbevolen wil krijgen, dient hij aan te geven dat hij gebruik wil maken van de legservice.
 2. Wanneer Afnemer gebruik wil maken van de legservice brengt Parketloods hem in contact met één of meerdere zelfstandig parketteurs. Afnemer en parketteur gaan vervolgens gezamenlijk een Overeenkomst aan voor de uit te voeren werkzaamheden. De parketteur is een zelfstandige, die ook conform de Nederlandse wetgeving zelf verantwoordelijk is voor zijn werkzaamheden.  Parketloods is geen partij hierin en daarmee niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden door de parketteur.
 3. De parketteur is verantwoordelijk voor het inmeten van de vloer en zal hiervoor een afspraak maken met Afnemer. In een enkel geval, meestal wanneer de tijd tussen bestellen en Afleverdatum relatief kort is, zal de parketteur Parketloods vragen om de vloer in te meten. Parketloods zal zich inspannen dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. De Afnemer dient er rekening mee te houden dat er afwijkingen kunnen voorkomen tussen de oorspronkelijke meting en de uiteindelijk benodigde Producten (waaronder mede begrepen (leg)diensten). In dat geval wordt de bestelling aangepast aan de op basis van de gedane meting benodigde Producten.
 4. De op www.parketloods.nl en/of in de offerte genoemde prijzen voor het leggen van vloeren is slechts een indicatie en hier kunnen door Afnemer geen rechten aan worden ontleend.

Gebreken en/of afwijkingen aan de Producten

 1. Afnemer is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst daarvan te (doen) onderzoeken op eventuele gebreken (o.a. beschadigingen) en/of afwijkingen (o.a. in kleur, breedte en selectie). Wanneer de Producten uit vloerdelen bestaan, dan dient Afnemer in ieder geval een aantal vloerdelen te controleren of deze overeenkomen met hetgeen Afnemer besteld heeft. De overige vloerdelen dienen voor en tijdens de installatie van de vloer gecontroleerd dienen te worden op eventuele gebreken en/of afwijkingen.
 2. Gebreken en/of afwijkingen die direct na ontvangst ontdekt (hadden kunnen) worden, dienen door of namens Afnemer direct of in ieder geval binnen 24 uur telefonisch of schriftelijk aan Parketloods te worden gemeld. Wanneer er sprake is van gebreken en/of afwijkingen die niet direct ontdekt hadden kunnen worden maar zich pas op een later tijdstip openbaren, dan dienen deze gebreken en/of afwijkingen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan Parketloods te worden gemeld. De melding dient een duidelijke en volledige omschrijving te bevatten van waar het gebrek en/of afwijking uit bestaat.
 3. Wanneer vaststaat dat de Producten gebrekkig zijn en dat deze gebreken en/of afwijkingen aan Parketloods toe te rekenen zijn (hierbij dienen onder meer de artikelen 69 t/m 72 en 81 t/m 90 in acht te worden genomen) zullen Partijen bespreken op welke manier de Producten kunnen worden teruggestuurd (indien mogelijk). Alleen de in overleg met Parketloods gemaakte verzendkosten voor het terugzenden van de Producten zijn voor rekening van Parketloods. Het is vervolgens ter keuze van Parketloods of zij het Product zal vervangen ofwel herstellen ofwel een vergoeding zal betalen aan Afnemer. Parketloods zal niet overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding als het gebrek en/of afwijking dusdanig klein is dat hierdoor de waarde of deugdelijkheid van het Product nauwelijks wordt verminderd.
 4. Het recht op terugzenden, herstel en/of vervanging vervalt zodra een vloerdeel met een gebrek en/of afwijking, dat zichtbaar was of gezien had moeten worden, gelegd is.
 5. De ontdekking van een gebrek en/of afwijking in één of meerdere Producten geeft Afnemer niet het recht op vervanging van alle Producten.
 6. Beschadigingen ontstaan tijdens de zichttermijn of tijdens het terugzenden komen voor rekening en risico van Afnemer.
 7. Doordat hout een natuurproduct is, zijn onderlinge afwijkingen mogelijk. Parketloods is niet aansprakelijk voor kleine afwijkingen in o.a. kleur, finish, maat, kwaliteit en gewicht.
 8. Wanneer bij ontvangst van in overleg met Parketloods retour gezonden Producten blijkt dat Afnemer onjuiste informatie heeft gegeven en/of er geen sprake is van een gebrek en/of afwijking, incompleetheid of een ontbrekend product, komen de kosten voor het terugzenden en/of omruilen van de Producten alsnog voor Afnemer. Parketloods kan in die gevallen ook de extra te maken kosten op Afnemer verhalen.

Conformiteit en garantie

 1. Parketloods staat ervoor in dat de Producten bij een normaal gebruik conform de bestemming daarvan voldoen aan de Overeenkomst of de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod of de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Voor de Producten geldt een garantietermijn conform de betreffende productomschrijving c.q. -specificatie. De termijnen genoemd in dit artikellid gaan in op het Moment van Ontvangst van het betreffende Product.
 3. De door Parketloods geleverde vloerdelen zijn halffabricaten. De vloerdelen worden pas nadat deze op de juiste manier gelegd zijn het eindproduct: de vloer. Afnemer is verantwoordelijk voor het correct (laten) leggen van de vloerdelen.
 4. Garanties vervallen onder andere indien voor het acclimatiseren, opslaan, installeren en onderhouden van de betreffende Producten andere dan door Parketloods geadviseerde producten worden gebruikt of anderszins adviezen van Parketloods niet worden opgevolgd.
 5. Wanneer Afnemer een bij Parketloods bestelde vloer legt op een werkvloer met vloerverwarming dient hij altijd warmteverklikkers (1 per 10 m2) onder de houten vloer aan te brengen. Zonder deze, correct geïnstalleerde, verklikkers heeft Afnemer geen recht op garantie.
 6. Wanneer Afnemer schade heeft geconstateerd aan de geïnstalleerde Producten, dient hij binnen 48 uur contact op te nemen met Parketloods. Parketloods, de fabrikant van de vloer en/of de verzekeringsmaatschappij zal contact opnemen met Afnemer - en indien noodzakelijk bij Afnemer langsgaan - om vast te stellen of er sprake is van een claim die onder de garantie valt.
 7. Een door Parketloods, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Afnemer op grond van de Overeenkomst of Overeenkomst op afstand tegenover Parketloods kan doen gelden.
 8. Wanneer het mogelijk is om de vloer gedeeltelijk te vervangen, dan zal Parketloods alleen het gedeelte vergoeden dat vervangen dient te worden.
 9. In onder meer de volgende gevallen van beschadiging(en) aan de vloer of losse vloerdelen kan Afnemer geen aanspraak maken op garantie:
 • Veroorzaakt door water, het verkeerd leggen van de vloer of een te hoge of te lage relatieve lucht vochtigheidsgraad;
 • Als gevolg van onjuist gebruik van de vloer, vallende objecten, inloop van zand, bewerking met een scherp voorwerp;
 • Als gevolg van normale slijtage en/of onvoldoende en/of ondeskundig onderhoud;
 • Als gevolg van ongelukken, brand, storm en/of ander onheil;
 • Als gevolg van ondeskundige reparaties;
 • Als gevolg van elk onachtzaam, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik van de Producten;
 1. Geluid hoorbaar bij gebruik van de vloer, kleurnuances in de vloerdelen en verkleuren van de houten vloer door de zon, zijn natuurlijke kenmerken van houten vloeren en worden niet geaccepteerd als grond voor een garantieclaim.

Aansprakelijkheid

 1. Onverlet hetgeen in artikel 73 t/m 90 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald, zal Parketloods in alle gevallen slechts aansprakelijk kunnen worden gehouden vanwege het niet (correct) nakomen van de Overeenkomst nadat Afnemer Parketloods schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Parketloods daarbij een redelijke termijn heeft geboden om het gebrek te verhelpen, maar Parketloods bij het verstrijken van deze redelijke termijn niet aan de Overeenkomst heeft voldaan. In de ingebrekestelling dient in ieder geval het gebrek zo compleet en gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, zodat Parketloods het gebrek kan verhelpen.
 2. Parketloods kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die voorzienbaar was en voorkomen had kunnen worden, waar Parketloods aansprakelijk voor kan worden gehouden en die direct verband houdt met de verkoop en levering van de Producten. Indien de schade voorkomen had kunnen worden door het treffen van maatregelen aan de zijde van Afnemer, komt deze evenmin voor vergoeding door Parketloods in aanmerking. Schade die niet direct verband houdt met de Producten zelf wordt eveneens van vergoeding door Parketloods uitgesloten, zoals schade aan andere producten, bijvoorbeeld indien andere goederen worden beschadigd door installatie of montage van een Product. Indien Afnemer zelf Producten legt, installeert, monteert etc. of dit door een derde laat doen, dan is Afnemer c.q. deze derde verantwoordelijk voor een correcte legging, installatie, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het leggen, installeren, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is Parketloods daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk.
 3. Parketloods is niet gehouden tot het vergoeden van eventuele indirecte en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele schade wordt onder andere verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gedane investeringen en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor en kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade.
 4. Parketloods benoemt hier nadrukkelijk eventuele indirecte schade aan de zijde van Afnemer als gevolg van het moeten uitstellen van een verhuizing. Het leggen van de vloer is vrijwel altijd het laatste onderdeel van een verbouwing of nieuwbouw. Afnemer dient zelf ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om tegenvallers in de bouw en/of in de levering en/of het leggen van de vloer op te vangen en is zelf aansprakelijk voor deze schade (zoals vervangende woonruimte, opslag etc.). Hetzelfde geldt voor schade aan de zijde van Afnemer door herstel aan de vloer als gevolg van een aan Parketloods toe te rekenen gebrek in de Producten. Parketloods is niet aansprakelijk voor indirecte en/of incidentele schade zoals hotelkosten of vervangende woonruimte en/of opslag van meubels. Gebreken aan de Producten kunnen meestal hersteld worden zonder dat Afnemer zijn huis hoeft te verlaten.
 5. Parketloods is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer vrijwaart Parketloods voor eventuele aanspraken van deze derden en de redelijke kosten van verweer tegen deze eventuele aanspraken.
 6. Elke aansprakelijkheid van Parketloods is beperkt tot het bedrag dat in een specifiek geval door de door Parketloods gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als schade en/of kosten redelijkerwijs niet verzekerbaar zijn, dan is Parketloods niet gehouden tot vergoeding daarvan aan Afnemer.
 7. Iedere verplichting van Parketloods tot het voldoen van schadevergoeding zal in alle gevallen zijn beperkt tot de aankoopprijs van het Product.
 8. Indien het voorgaande artikellid om welke reden dan ook geen stand kan houden, zal iedere verplichting (wettelijk of anderszins) van Parketloods tot het betalen van schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekering uitkeert of – indien de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert – een bedrag van € 10.000 (tienduizend EURO).
 9. De bepalingen in dit artikel ten aanzien van de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, gelden onverkort ook voor alle derden die ten behoeve van Parketloods bij de Overeenkomst op afstand zijn betrokken, zoals werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulpkrachten van Parketloods.
 10. De beperkingen van aansprakelijkheid in het geval van lichamelijk letsel of verlies van leven, of in geval van schade door het Product toegebracht aan een andere zaak – mits die andere zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt en de omvang van de schade uitkomt boven een franchise van € 500 (vijfhonderd euro) – geldt niet in geval van aanspraken van Afnemer op grond van wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid.
 11. Wanneer Afnemer een consument is, dan gelden de hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid voor zover deze zijn toegestaan op grond van de Nederlandse wet.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle Producten die aan Afnemer zijn geleverd, blijven eigendom van Parketloods totdat alle bedragen die door Afnemer aan Parketloods verschuldigd zijn, volledig aan Parketloods zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de Producten als andere bedragen die op grond van deze Algemene Voorwaarden c.q. toepasselijk recht door Afnemer verschuldigd zijn, zoals
  - maar niet uitsluitend - (extra) kosten van aflevering, legdiensten en/of bedragen ter zake vergoeding van de kosten die Parketloods maakt als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
 2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd om de Producten te verpanden of om derden enige rechten op de Producten te verschaffen. De Verkoper is (met behoud van al haar overige rechten) gerechtigd om zolang Afnemer de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan Parketloods heeft voldaan, de Producten terug te nemen/halen.

Verjaringstermijnen

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, zijn de verjaringstermijnen van alle vorderingen of verweren van Afnemer beperkt tot één (1) jaar. Stuiting van de verjaring kan enkel door het starten van een gerechtelijke procedure.

Overmacht

 1. Parketloods hoeft haar verplichtingen niet na te komen, wanneer zij dat niet kan als gevolg van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Naast datgene wat in de wet en in rechtspraak gezien wordt als overmacht, geldt in deze Algemene Voorwaarden als overmacht aan de zijde van Parketloods:
 • Beperkende overheidsmaatregelen;
 • Epidemieën, oorlog, revolutie, natuurrampen;
 • Werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen en/of energie, transportstoornissen bij Parketloods, toeleveranciers, douane, logistieke diensten, vervoerders, rederijen, overheidsinstanties en/of andere partijen die bij het productie- en leverproces van de Producten van Parketloods zijn betrokken;
 • Het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht aan de zijde van derden van wie Parketloods zaken of diensten moet ontvangen, en verder alle van buiten komende (on)voorziene oorzaken, waarop Parketloods geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Parketloods haar verplichtingen uit de Overeenkomst met Afnemer niet kan nakomen.
 1. In geval van overmacht worden de termijnen voor levering van de Producten aan Afnemer evenredig verlengd. De Verkoper doet melding aan Afnemer van het feit dat er sprake is van overmacht alsmede van het tijdstip waarop de situatie die tot overmacht leidt eindigt. Parketloods is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer eventueel lijdt als gevolg van het niet of later kunnen leveren van de Producten.
 2. Wanneer Parketloods voordat sprake is van een situatie van overmacht al een gedeelte van de Overeenkomst is nagekomen, dan kan Parketloods voor het al nagekomen gedeelte een aparte factuur sturen. De Afnemer is verplicht deze factuur te betalen alsof er sprake was van een afzonderlijke Overeenkomst.

Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Wanneer de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel zo moeilijk en/of onevenredig duur wordt, dat het niet redelijk is om Parketloods te verplichten de Overeenkomst na te komen, dan heeft Parketloods het recht de Overeenkomst te ontbinden. Dit geldt in aanvulling op het wettelijke recht op ontbinding dat beide Partijen hebben.
 2. Naast de rechten die beide Partijen hebben op basis van de wet heeft Parketloods kan de Overeenkomst met Afnemer ontbinden in de volgende gevallen:
 • Een (aanvraag) tot het faillissement van Afnemer;
 • Een (aanvraag) voor surseance van betaling door Afnemer;
 • Een besluit tot bedrijfsbeëindiging door Afnemer.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten, (exclusieve) licentierechten, tekeningen- en/of modelrechten, octrooirechten, databankrechten, knowhow en domeinnamen, met betrekking tot de Webshop, het (uitgewerkte) bedrijfsconcept Parketloods.nl, Parketloods Amsterdam, Parketloods Rhenen en/of PVCLoods.nl, de Producten, de verpakkingen en overige documenten en/of materiaal behorende bij de Producten, komen exclusief toe aan Parketloods en/of de aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers of producenten. Deze Algemene Voorwaarden houden geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
 2. De Afnemer verklaart dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in het voorgaande artikellid of het bestaan ervan in gevaar zal brengen.

Privacy

 1. Parketloods respecteert de privacy van Afnemer. Parketloods is de enige eigenaar van de door de met Afnemer gesloten Overeenkomst gekregen informatie (zoals de NAW- en aankoopgegevens van Afnemer). Deze gegevens worden door Parketloods en de aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt voor het verbeteren van haar eigen Producten en diensten, zoals de werking van haar Website en haar productaanbod. Afnemer geeft hier met het aangaan van de Overeenkomst nadrukkelijk toestemming voor.
 2. Parketloods deelt deze gegevens van Afnemer niet met derden, tenzij Parketloods wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.
 3. Op de website van Parketloods staat het privacy statement, zie parketloods.nl/privacyverklaring.

Klachten

 1. Klanttevredenheid is heel belangrijk voor Parketloods. Als Afnemer een klacht heeft
  over de uitvoering van de Overeenkomst dan kan hij hierover contact opnemen met Parketloods. De contactgegevens staan in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Klachten dienen binnen de in deze Algemene Voorwaarden genoemde termijnen bij Parketloods worden ingediend. Wanneer voor een specifieke klacht in deze Algemene Voorwaarden geen termijn wordt genoemd, dan geldt dat een klacht binnen 24 uur nadat Afnemer van een gebrek op de hoogte is bij Parketloods dient te worden gemeld.
 3. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoekt Parketloods Afnemer om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.
 4. Klachten worden in de regel binnen 2 werkdagen door Parketloods beantwoord. Wanneer voor een volledig antwoord meer tijd nodig is, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek noodzakelijk is, dan kan dit langer duren. In dat laatste geval zal Parketloods laten weten wanneer een volledig antwoord verwacht kan worden.
 5. Indien Afnemer binnen 5 Werkdagen geen reactie heeft ontvangen van Parketloods, dan verzoekt Parketloods Afnemer om contact op te nemen. In dat geval kan het zijn dat een e-mail in de spamfilter van Afnemer of Parketloods terecht is gekomen of een bericht de andere partij op een andere manier niet heeft bereikt.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Parketloods is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de bevoegde rechter, wanneer zij hun uiterste best hebben gedaan tot een oplossing voor een geschil te komen.

November 2022

Parketloods logo
Parketloods
Praktische info

ReviewsParketloods icon

Wat zeggen onze klanten

Vriendelijke service, goed advies en kundige experts die meedenken in het hele proces. Wij zijn super tevreden met onze prachtige houten vloer, die tevens snel gelegd kon worden.

Marianne Kraai

Hierom ga je naar een winkel. Hele vriendelijke vakmensen. Goed advies en niet opdringerig. Voor de volgende vloer kom ik zeker terug.

Jonas Roukema

Wat een fantastische service! Ik belde met een heel specifiek probleem en werd meteen geholpen! Voor mijn volgende parket probleem kom ik zeker terug!

Christoph Rosenmoller

Uiterst tevreden over Parketloods. De service is erg goed, er wordt ruim de tijd voor je genomen en je kunt rekenen op een eerlijk advies waar je echt wat aan hebt. De vloeren zijn erg mooi en de kwaliteit is top. We raden Parketloods aan iedereen aan!

Sjoerd Koster

Ontzettend tevreden! Zeer goed geïnformeerd en daardoor de perfecte vloer gekozen. De vloer is gelegd door drie top leggers, echt vakmanschap. Het is werkelijk prachtig geworden en ik kan Parketloods dan ook absoluut aanraden! Bedankt John en Jai!

Nienke van Eck

Kom naar onze showrooms in Amsterdam of Rhenen (Veenendaal)!

U bent van hart welkom om uw nieuwe houten, PVC of laminaat vloer te komen uitzoeken in een van onze showrooms in Amsterdam en Rhenen (Veenendaal).

Een afspraak maken is niet nodig, maar is (vooral op zaterdag) wel handig als u zeker wilt zijn dat u direct geholpen wordt. Maak eenvoudig een afspraak in onze afsprakenplanner!

Maak nu een afspraak

Onze openingstijden:
Amsterdam
Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 9:00 - 16:00 uur

Rhenen (Veenendaal)
Donderdag en vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur

Op Koningsdag, 27 april, en Hemelvaartsdag, 9 mei, zijn wij gesloten.

 

Hebt u op korte termijn een vloer nodig?
In onze showroom in Amsterdam hebben we verschillende vloeren op voorraad om af te halen. Wilt u in Rhenen een voorraadvloer afhalen? Bel dan even op 020 - 261 3907, dan zorgen we dat dat wat u zoekt aanwezig is! Of mail ons eerst op info@parketloods.nl.

Tot ziens in onze showroom!