GRATIS parkeren bij onze loods in Amsterdam
  • No products in the cart.

Algemene Voorwaarden Parketloods

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Parketloods: Parketloods B.V ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 66402506

Afnemer: elke klant van Parketloods.

Partijen: Afnemer en Parketloods gezamenlijk.

Overeenkomst: elke tussen Parketloods en Afnemer gesloten Overeenkomst.

 

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Parketloods Nederland

(hierna: Parketloods) en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Parketloods en Afnemer.

3. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, gaat

de tekst van de Overeenkomst voor.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer worden door Parketloods afgewezen.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer Parketloods hier schriftelijk

mee akkoord is gegaan.

5. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd

worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen overleggen over nieuwe

bepalingen die de nietige of vernietigde bepaling(en) zullen vervangen. Hierbij zullen Partijen zich

inspannen om het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk

te benaderen.

 

Offertes en aanbiedingen

6. Alle offertes en aanbiedingen van Parketloods zijn vrijblijvend, tenzij hierin uitdrukkelijk is    aangegeven hoe lang de offerte of aanbieding geldig is.

7. Zolang de offerte of aanbieding geldig is, kan Parketloods alleen prijswijzigingen doorvoeren    wanneer deze het gevolg zijn veranderingen in wet- en regelgeving en/of overmacht.

8. Wanneer het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is,    vervalt de offerte of aanbieding. Dit geldt ook in het geval in de offerte of aanbieding een termijn    voor aanvaarding is gesteld.

9. Een kennelijke verschrijving of vergissing, een drukfout in de offerte of aanbieding bindt   Parketloods niet. Parketloods zal na ontdekking Afnemer direct informeren en de offerte of aanbieding corrigeren.

10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

11. Hout is een natuurproduct dat varieert in o.a. kleur en vorm. De door Afnemer op te vragen      stalen, de voorbeelden in de showroom en de op de website gepubliceerde foto’s geven een gemiddeld beeld en kunnen verschillen van het door Parketloods te leveren product. Parketloods doet haar uiterste best om met de door haar te gebruiken stalen, showborden en foto’s de te leveren producten zo dicht als mogelijk is te benaderen.

 

Overeenkomst

12. Onder voorbehoud van het voorgaande, is er sprake van een Overeenkomst wanneer de Afnemer

een door Parketloods gedaan aanbod accepteert en aan de eventuele bij het aanbod gestelde

voorwaarden heeft voldaan.

13. Wanneer Afnemer een aanbod op de website www.parketloods.nl accepteert door één of meerdere

producten in zijn winkelwagentje te plaatsen en te bevestigen, is er sprake van een Overeenkomst.

14. Wanneer Afnemer in de showroom, per e-mail of per telefoon een door Parketloods gedaan aanbod

accepteert komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding van het aanbod. In die gevallen is

er geen sprake van een koop op afstand.

15. Parketloods kan onderzoek doen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Parketloods doet dit uiteraard volgens de daarvoor geldende wettelijke regels. Als Parketloods

hierdoor redenen heeft om de Overeenkomst met Afnemer niet te sluiten, dan kan Parketloods de

bestelling weigeren of annuleren of alleen onder aanvullende voorwaarden de bestelling accepteren.

16. Parketloods bevestigt de Overeenkomst (aankoop) per e-mail aan de Afnemer en zal in deze

bevestiging alle wettelijk verplichte informatie opnemen.

 

Prijzen / Betaling

17. De manier van betalen hangt in de meeste gevallen af van de soort bestelling en/of verzendwijze.

Via de website www.parketloods.nl kan met de betaaldienst iDEAL betaald worden. In de

showroom kan contant en met pin betaald worden. Daarnaast kan ook in veel gevallen per factuur

(overmaken per bank) betaald worden.

18. Bestelde producten dienen uiterlijk op de dag van levering betaald te zijn. In geval van betaling per

factuur betekent dit dat het gehele bedrag op de rekening van Parketloods bijgeschreven dient te

zijn op de dag van levering.

19. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en inclusief BTW.

20. Prijsverhoging na de totstandkoming van de Overeenkomst (aankoop) kunnen alleen plaatsvinden

als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen en/of een andere vorm van overmacht, zoals

vermeld in punt 85 en 86. Alleen bij een prijsverhoging als gevolg van overmacht heeft Afnemer het

recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Bestelling wijzigen of annuleren

21. Wanneer een door Afnemer via de website www.parketloods.nl besteld product niet op de door

Afnemer gewenste datum geleverd kan worden (bijvoorbeeld omdat het niet op voorraad is of

speciaal voor Afnemer gemaakt dient te worden), dan neemt Parketloods op de eerste werkdag na

de besteldatum contact op met Afnemer. Afnemer kan op dat moment de bestelling annuleren. Een

eventuele betaling wordt dan direct teruggestort.

22. Wanneer Afnemer de bestelling geheel of gedeeltelijk wil annuleren voordat de producten geleverd

zijn, neemt hij contact op met Parketloods via info@parketloods.nl en vermeld in het onderwerp

‘Annulering’. Afnemer vermeld in deze mail de volgende gegevens:

– naw-gegevens van Afnemer;

– besteldatum;

– omschrijving van de producten die Afnemer wil annuleren.

Parketloods neemt de annulering in behandeling en betaalt het (aan)betaalde bedrag terug.

23. Wanneer Afnemer nog voor de levering de bestelling wil wijzigen, neemt hij contact op met

Parketloods via info@parket-loods.nl en vermeld in het onderwerp ‘Wijziging bestelling’. Afnemer

vermeld in deze mail de volgende gegevens:

– naw-gegevens van Afnemer;

– besteldatum;

– omschrijving wat Afnemer wil wijzigen.

24. Wijzigen van een bestelling kan tot 48 uur voor de geplande levering. Daarna is wijziging niet

mogelijk en zal een nieuwe bestelling moeten worden gedaan. Bestellingen van speciaal voor

Afnemer gemaakte producten kunnen alleen in overleg gewijzigd worden. Afnemer neemt hiervoor

contact op met Parketloods.

25. Wanneer door een wijziging van de bestelling de leverkosten hoger worden, dan worden deze

kosten doorberekend aan Afnemer. Parketloods stelt Afnemer hiervan voor levering op de hoogte.

 

Levering

26. Levering vindt plaats binnen de met Afnemer afgesproken levertermijn. In het algemeen geldt dat

een levering tot 20 kg zo snel mogelijk door Parketloods wordt verzonden. Zwaardere leveringen,

zoals de houten vloeren, worden door de door Parketloods in te schakelen transporteur ingepland.

Afnemer ontvangt uiterlijk de avond voor de dag van levering bericht over het verwachte

levermoment.

27. Levering op een specifieke dag en/of dagdeel en levering op een specifieke tijdstip of in de

avonduren is mogelijk tegen meerprijs.

28. Vertraging in de levering als gevolg van bijvoorbeeld files of door overmacht (zie punt 85 t/m 87) is mogelijk. Parketloods is niet aansprakelijk voor vertragingen in de aflevering.

29. Alle door Parketloods opgegeven leveringskosten gelden voor levering in Nederland, met

uitzondering van de Waddeneilanden. Levering op de Waddeneilanden is mogelijk tegen meerprijs.

30. De bestelde producten worden op de stoep voor het opgegeven adres afgeleverd. Wanneer het

opgegeven adres niet met een vrachtwagen bereikbaar is, dient dit door Afnemer bij de aankoop

gemeld te worden. Partijen zullen dan overleggen over een andere bezorgmethode.

31. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naar binnen brengen van de producten. Tegen een

meerprijs kunnen de producten naar binnen worden gebracht.

32. De plaats van levering is het door Afnemer opgegeven adres. Wijziging van de afleverlocatie is

alleen geldig wanneer deze tijdig zijn doorgegeven en door Parketloods aan Afnemer schriftelijk is

bevestigd.

33. Wijziging van de afleverdatum op verzoek van Afnemer gebeurt in overleg met Parketloods en de

transporteur. Eventuele kosten als gevolg van deze wijziging zijn voor rekening van Afnemer. In de

volgende gevallen zullen er kosten worden doorberekend:

– wanneer de afleverdatum wordt gewijzigd op het moment dat de bestelde producten al bij

Parketloods opgehaald zijn door de transporteur, worden de kosten voor opslag bij de

transporteur en/of de kosten voor het terugbrengen naar en opslaan bij Parketloods worden bij

Afnemer in rekening gebracht;

– wanneer de leverdatum met meer dan één maand vooruit wordt geschoven, worden de

opslagkosten ad. € 50,- per maand worden bij Afnemer in rekening gebracht.

34. Afnemer controleert bij aflevering de geleverde producten waar de transporteur bij is. Afnemer dient op dat moment zichtbare schade of ontbrekende producten duidelijk op de vrachtbrief of pakbon te vermelden en vervolgens binnen 48 uur na levering de schade of het ontbreken van producten aan Parketloods te melden contact op te nemen met Parketloods. Zie voor de afhandeling van deze schade of incompleetheid punt 36 van deze algemene voorwaarden.

35. Het risico van beschadiging of vermissing van producten ligt bij Parketloods tot het moment van

levering aan Afnemer.

36. Afnemer mag de levering niet weigeren omdat producten beschadigd zijn, de levering incompleet

is en/of onjuiste producten geleverd zijn. Afnemer zal Parketloods in staat moeten stellen om zo

spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen, de beschadigde of onjuist geleverde producten te

vervangen en/of missende producten alsnog te leveren. Mocht dit in het geval van een speciaal

voor Afnemer geïmporteerd product niet haalbaar zijn, dan overleggen Afnemer en Parketloods

over een voor beide Partijen redelijke oplossing.

37. In de volgende gevallen worden aan Afnemer retourkosten à € 95,- berekend:

– wanneer Afnemer niet aanwezig is en na telefonisch contact niet binnen redelijke termijn

aanwezig kan zijn op de door Afnemer opgegeven afleverlocatie;

– wanneer Afnemer op het moment van afleveren de producten nog niet heeft betaald;

– wanneer Afnemer de producten weigert in ontvangst te nemen en/of aangeeft dat hij de producten

direct wil retourneren.

38. Parketloods kan de afleverdatum wijzigen in de volgende gevallen:

– overmacht (zie punt 85 t/m 87 van deze algemene voorwaarden);

– onvoldoende voorraad;

– wanneer de Afnemer onvolledige of onjuiste informatie over de afleverlocatie verstrekt;

– wanneer Afnemer niet of niet tijdig reageert op berichten van Parketloods en/of haar transporteur;

39. Wanneer Parketloods de afleverdatum wijzigt als gevolg van overmacht en/of onvoldoende

voorraad, doet Parketloods haar uiterste best de bestelde producten zo spoedig mogelijk, maar

uiterlijk binnen 14 dagen na de oorspronkelijke afleverdatum alsnog te leveren. Lukt dit niet, dan

heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer ontvangt dan het gehele

aankoopbedrag retour. Parketloods is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van

uitstel van levering, wijziging van de afleverdatum en/of ontbinding van de Overeenkomst door

Afnemer op grond van deze bepaling. Wanneer Afnemer een consument is, dan gelden de hiervoor

genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid voor zover deze zijn toegestaan op grond van de

Nederlandse wet.

 

Legservice

40. Parketloods treedt als agent op voor een aantal zelfstandig parketteurs die voldoen aan de

kwaliteitseisen die Parketloods voor het leggen van parketvloeren stelt.

41. Wanneer Afnemer gebruik wil maken van de legservice brengt Parketloods hem in contact met één of meerdere zelfstandig parketteurs. Afnemer en parketteur gaan vervolgens gezamenlijk een

Overeenkomst aan voor de uit te voeren werkzaamheden. Parketloods is geen partij hierin en

daarmee niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden door de parketteur.

42. De op www.parketloods.nl genoemde prijzen voor het leggen van vloeren zijn richtprijzen en hier kunnen door Afnemer geen rechten aan worden ontleend.

 

Retourneren van aankopen via www.parketloods.nl tijdens zichttermijn (wettelijk

herroepingsrecht)

43. Voor producten aangeschaft via de website van Parketloods (www.parket-loods.nl) geldt een

zichttermijn (wettelijke herroepingstermijn) van 14 dagen. Tijdens deze zichttermijn zal Afnemer

zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking.

44. Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen door Afnemer

teruggestuurd worden naar Parketloods. Deze termijn start op de dag nadat de producten door

Afnemer (of een door de Afnemer aangewezen derde) in ontvangst zijn genomen.

45. Afnemer neemt hiervoor eerst contact op met Parketloods. Afnemer kan daarbij gebruik maken van het retourformulier dat hem per e-mail door Parketloods is toegestuurd of kan Parketloods een e- mail sturen via info@parketloods.nl waarin in ieder geval het volgende wordt vermeld:

– naw-gegevens Afnemer;

– omschrijving bestelde producten;

– besteldatum en ontvangstdatum.

46. Parketloods stuurt Afnemer een bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Afnemer.

Afhankelijk van de omvang van de te retourneren producten overleggen Partijen dan over de manier

waarop en het moment waarop de producten worden teruggestuurd.

47. De kosten van terugsturen zijn voor rekening van Afnemer en Afnemer is ten alle tijden zelf

verantwoordelijk voor de producten tijdens het transport terug naar Parketloods.

48. De producten dienen voordat de termijn van 14 dagen is afgelopen teruggestuurd te zijn. Het risico en de bewijslast voor het tijdig retourneren van de producten liggen bij Afnemer.

49. Parketloods accepteert alleen retourzendingen die onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten.

50. Wanneer Afnemer vooraf wil zien wat de kleur, structuur of andere kenmerken van de producten

zijn, dan dient hij een staal van het product aan te vragen en/of de producten in de showroom komen bekijken. Afnemer kan maximaal drie stalen kosteloos aanvragen.

51. Wanneer Afnemer na ontvangst van de producten de aard, kleur en kenmerken vast wil stellen, dan kan hiervoor maximaal 1 doos met vloerdelen voor worden opengemaakt. Wanneer meerdere

dozen met vloerdelen zijn opengemaakt kan Parketloods besluiten de retourzending niet te

accepteren of om het terug te betalen aankoopbedrag met een evenredig bedrag te verlagen.

52. Bestelde vloeren kunnen alleen als gehele bestelling, dat wil zeggen als het totale aantal m2,

worden teruggestuurd. Aanvullende producten, zoals tape, een legset of olie kunnen afzonderlijk

van de bestelde vloer teruggestuurd worden binnen de zichttermijn van 14 dagen.

53. Wanneer Afnemer producten terugstuurt zonder hierover eerst schriftelijk contact op te nemen met Parketloods bestaat het risico dat er bij Parketloods niemand aanwezig is om de producten in

ontvangst te nemen. De mogelijke extra kosten die door de Afnemer ingeschakelde transporteur in

dat geval worden berekend komen voor rekening van Afnemer.

54. Parketloods betaalt het gehele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug aan Afnemer nadat Parketloods de producten tijdig en in goede staat retour heeft ontvangen. Wanneer Afnemer een gedeelte van de bestelling terugstuurt, wordt alleen het aankoopbedrag (en niet de verzendkosten) van de bestelde producten aan Afnemer terugbetaald.

55. Parketloods gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode dat de Afnemer bij zijn betaling

heeft gebruikt.

56. Als Afnemer voor een duurdere verzendmethode heeft gekozen dan de standaardlevering, dan

betaalt Parketloods alleen de kosten voor de standaardlevering terug.

 

Retourneren van aankopen anders dan via www.parketloods.nl

57. Aankopen die zijn gedaan in de showroom van Parketloods kunnen niet worden geretourneerd.

58. Aankopen die na een bezoek aan de showroom van Parketloods worden gedaan per telefoon, e-

mail, sms of op een andere manier kunnen niet worden geretourneerd. In die gevallen heeft Afnemer

de producten kunnen zien voordat hij ze afnam en is er geen sprake van koop op afstand.

 

Garantie op geleverde producten / incompleetheid / gebreken

59. Wanneer er gebreken zijn die niet bij het in ontvangst nemen en controleren van de producten

ontdekt konden worden, dan zal Afnemer binnen 48 uur na ontdekking van het gebrek of de

gebreken contact opnemen met Parketloods. Partijen bespreken dan op welke manier de producten

kunnen worden teruggestuurd en/of de juiste producten zullen worden geleverd. De verzendkosten

voor het terugzenden en/of opnieuw versturen van producten zijn voor rekening van Parketloods.

60. De vloerdelen moeten voor en tijdens de installatie van de vloer gecontroleerd worden op eventuele gebreken. Het recht op terugzenden en/of vervanging vervalt zodra een vloerdeel met een gebrek gelegd is.

61. De ontdekking van een gebrek in één of meerdere producten geeft Afnemer niet het recht op

vervanging van alle producten.

62. Beschadigingen ontstaan tijdens de zichttermijn of tijdens het terugzenden komen voor rekening

van Afnemer

63. Doordat hout een natuurproduct is, zijn onderlinge afwijkingen mogelijk. Parketloods is niet

aansprakelijk voor kleine afwijkingen in o.a. kleur, finish, maat, kwaliteit en gewicht.

64. Wanneer blijkt dat Afnemer onjuiste informatie heeft gegeven en/of er geen sprake is van een

gebrek, incompleetheid of een ontbrekend product, komen de kosten voor het terugzenden en/of

omruilen van de producten alsnog voor Afnemer. Parketloods kan in die gevallen ook de extra te

maken kosten op Afnemer verhalen.

65. Wanneer Afnemer een bestelde vloer legt op een werkvloer met vloerverwarming dient hij

warmteverklikkers onder de houten vloer aan te brengen. Bij schade aan de vloer als gevolg van

een te warme werkvloer, wordt het bewijs van de te warme werkvloer geleverd door deze verklikkers. In het geval van een vermoeden van schade door een te warme werkvloer, wordt dit vermoeden voor waar aangenomen indien deze verklikkers niet zijn aangebracht.

66. Wanneer Afnemer een bestelde vloer legt op een werkvloer met vloerkoeling dient er condensbewaking in het koelsysteem te zijn geïnstalleerd.

 

 

Garantie op geïnstalleerde vloer / verwerking / onderhoud

67. Parketloods garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst. De door Parketloods

geleverde vloerdelen zijn halffabricaten. De vloerdelen worden pas nadat deze op de juiste manier

gelegd zijn het eindproduct: de vloer. Afnemer is verantwoordelijk voor het (laten) leggen van de

vloerdelen.

68. Parketloods levert bij iedere vloer instructies voor het op de juiste manier opslaan, installeren en

onderhouden van de producten. Schade ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met

deze instructies is altijd voor rekening en risico van Afnemer. Het recht op garantie vervalt dan.

69. De door Parketloods te leveren producten voldoen aan de eisen en normen die op het moment van levering aan het product redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor ze bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Ook de instructies en aanwijzingen die Parketloods en/of de fabrikant van de producten geven, zien toe op installatie en normaal gebruik van de vloer in Nederland. Bij installatie en gebruik van de door Parketloods te leveren producten buiten Nederland dient Afnemer zelf te verifiëren of en zo ja welke eisen en normen voor de producten en de installatie en het gebruik ervan worden gesteld.

70. Wanneer Afnemer schade heeft geconstateerd aan de geïnstalleerde houten vloer, dient hij binnen 48 uur contact op te nemen met Parketloods. Parketloods, de fabrikant van de vloer en/of de

verzekeringsmaatschappij zal contact opnemen met Afnemer

– en indien noodzakelijk bij Afnemer langsgaan

– om vast te stellen of er sprake is van een claim die onder de garantie valt.

71. Wanneer sprake is van een of meerdere door Parketloods geleverde producten met een verborgen gebrek c.q. materiaalfout, dan wordt de waarde van dit product of deze producten volgens één van de hierna opgenomen staffels en voorwaarden vergoed. Wanneer het mogelijk is om de vloer gedeeltelijk te vervangen, dan zal Parketloods alleen het gedeelte vergoeden dat vervangen dient te worden.

72. In geval van een verborgen gebrek wordt het volgende vergoed:

– in het eerste kalenderjaar na aankoop: 100% van het aankoopbedrag;

– in het tweede kalenderjaar na aankoop: 80% van het aankoopbedrag;

– in het derde kalenderjaar na aankoop: 60% van het aankoopbedrag;

– in het vierde kalenderjaar na aankoop: 40% van het aankoopbedrag;

– in het vijfde kalenderjaar na aankoop: 20% van het aankoopbedrag;

De restwaarde blijft gelijk tot het einde van de voor het product geldende garantietermijn, met een

maximum van 10 jaar.

73. Alleen wanneer Afnemer gebruik heeft gemaakt van de legservice van Parketloods wordt in geval

van een verborgen gebrek c.q. materiaalfout eveneens de legkosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Hiervoor geldt de volgende staffel:

– tot tweeëneenhalf (2,5) jaar na aankoop: 100% van de legkosten, met een maximum van € 15,-,

inclusief btw per m2;

– vanaf tweeëneenhalf (2,5) tot vijf (5) jaar na aankoop: 50% van de legkosten, met een maximum

van € 7,50, inclusief btw per m2;

Na 5 jaar vergoedt Parketloods alleen nog de restwaarde van het materiaal, conform de staffel van

punt 71.

74. Voor berekening van de te vergoeden restwaarde en/of legkosten is de datum op de factuur waarop het product waar het verborgen gebrek c.q. de materiaalfout is geconstateerd leidend.

75. In onder meer de volgende gevallen van beschadiging(en) aan de vloer of losse vloerdelen kan

Afnemer geen aanspraak maken op garantie:

– veroorzaakt door water, het verkeerd leggen van de vloer of een te hoge of te lage relatieve lucht

vochtigheidsgraad;

– als gevolg van onjuist gebruik van de vloer, vallende objecten, inloop van zand, bewerking met

een scherp voorwerp;

– als gevolg van normale slijtage en/of onvoldoende en/of ondeskundig onderhoud;

– als gevolg van ongelukken, brand, storm en/of ander onheil;

– als gevolg van ondeskundige reparaties;

– als gevolg van elk onachtzaam, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik van het product of de

producten;

76. Massief parket dient zowel verlijmd als verspijkerd te worden op een spaanplaat of eiken

broodjesvloer om in aanmerking te komen voor garantie.

77. Geluid hoorbaar bij gebruik van de vloer, kleurnuances in de vloerdelen en verkleuren van de houten vloer door de zon, zijn natuurlijke kenmerken van houten vloeren en worden niet geaccepteerd als grond voor een garantieclaim.

 

Aansprakelijkheid

78. Wanneer vast komt te staan dat Parketloods aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in deze en de volgende punten is geregeld.

79. Parketloods is alleen aansprakelijk voor directe schade van Afnemer. Onder directe schade wordt

uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten die gemaakt moeten worden om de oorzaak en de omvang van de schade

vast te stellen;

– de kosten van herstel, reparatie en/of vervanging van het beschadigde product of producten;

– de redelijke kosten gemaakt door Afnemer om de directe schade te beperken en/of te voorkomen;

80. Parketloods is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst en/of gevolgschade.

81. Parketloods is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van derden, ontstaan als gevolg van de

uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer vrijwaart Parketloods voor eventuele aanspraken van

deze derden en de redelijke kosten van verweer tegen deze eventuele aanspraken.

82. Elke aansprakelijkheid van Parketloods is beperkt tot het bedrag dat in een specifiek geval door de door Parketloods gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wanneer om wat voor

reden dan ook door deze verzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van

Parketloods beperkt tot maximaal drie (3) maal het aankoopbedrag van het product waar het om

gaat.

83. Wanneer Afnemer een consument is, dan gelden de hiervoor genoemde beperkingen van de

aansprakelijkheid voor zover deze zijn toegestaan op grond van de Nederlandse wet.

 

Verjaringstermijnen

84. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, zijn de verjaringstermijnen van alle vorderingen of verweren van Afnemer beperkt tot één (1) jaar. Hierop geldt de volgende uitzondering: wanneer een door Parketloods geleverd product niet voldoet aan de Overeenkomst (non-conformiteit), dan geldt een verjaringstermijn van twee (2) jaar.

 

Overmacht

85. Parketloods hoeft haar verplichtingen niet na te komen, wanneer zij dat niet kan als gevolg van

overmacht. Wanneer deze periode 2 maanden of langer duurt, dan kunnen Partijen allebei de

Overeenkomst ontbinden. Geen van de Partijen is dan verplicht om de schade van de andere partij

te vergoeden.

86. Naast datgene wat in de wet en in rechtspraak gezien wordt als overmacht, geldt in deze algemene

voorwaarden als overmacht:

– beperkende overheidsmaatregelen;

– epidemieën, oorlog, revolutie, natuurrampen;

– werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen en/of energie,

transportstoornissen bij Parketloods, toeleveranciers, douane, logistieke diensten, vervoerders,

rederijen, overheidsinstanties en/of andere partijen die bij het productie- en leverproces van de

producten van Parketloods zijn betrokken;

– het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verplichtingen door derden van wie Parketloods

zaken of diensten moet ontvangen, en verder alle van buiten komende (on)voorziene oorzaken,

waarop Parketloods geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Parketloods haar

verplichtingen uit de Overeenkomst met Afnemer niet kan nakomen.

87. Wanneer Parketloods voordat sprake is van een situatie van overmacht al een gedeelte van de

Overeenkomst is nagekomen, dan kan Parketloods voor het al nagekomen gedeelte een aparte

factuur sturen. De Afnemer is verplicht deze factuur te betalen alsof er sprake was van een

afzonderlijke Overeenkomst.

 

Ontbinding van de Overeenkomst

88. Wanneer de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel zo moeilijk en/of onevenredig

duur wordt, dat het niet redelijk is om Parketloods te verplichten de Overeenkomst na te komen,

dan heeft Parketloods het recht de Overeenkomst te ontbinden. Dit geldt in aanvulling op het

wettelijke recht op ontbinding dat beide Partijen hebben.

89. Naast de rechten die beide Partijen hebben op basis van de wet heeft Parketloods kan de

Overeenkomst met Afnemer ontbinden in de volgende gevallen:

– een (aanvraag) tot het faillissement van Afnemer;

– een (aanvraag) voor surseance van betaling door Afnemer;

– een besluit tot bedrijfsbeëindiging door Afnemer.

 

Eigendomsvoorbehoud

90. Alle door Parketloods in het kader van een Overeenkomst geleverde producten blijven eigendom

van Parketloods totdat Afnemer al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

 

Privacy

91. Parketloods respecteert de privacy van Afnemer. Parketloods is de enige eigenaar van de door de

met Afnemer gesloten Overeenkomst gekregen informatie (zoals de naw- en aankoopgegevens van

Afnemer). Deze gegevens worden door Parketloods en de aan haar gelieerde ondernemingen

gebruikt voor het verbeteren van haar eigen producten en diensten, zoals de werking van haar

website en haar productaanbod. Afnemer geeft hier met het aangaan van de Overeenkomst

nadrukkelijk toestemming voor.

92. Parketloods deelt deze gegevens van Afnemer niet met derden, tenzij Parketloods wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

 

Klachten

93. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen de in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen bij Parketloods worden ingediend. Wanneer voor een specifieke klacht in deze algemene voorwaarden geen termijn wordt genoemd, dan geldt dat een klacht binnen 48 uur nadat Afnemer van een gebrek op de hoogte is bij Parketloods dient te worden gemeld.

94. Klachten worden in de regel binnen 2 werkdagen door Parketloods beantwoord. Wanneer voor een volledig antwoord meer tijd nodig is, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek noodzakelijk is, dan zal Parketloods laten weten wanneer een volledig antwoord verwacht kan worden.

 

Toepasselijk recht en geschillen

95. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Parketloods is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

96. Partijen zullen pas een beroep doen op de bevoegde rechter, wanneer zij hun uiterste best hebben gedaan tot een oplossing voor een geschil te komen.

 

Algemene bepalingen

97. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn van kracht zodra de gewijzigde voorwaarden zijn

gepubliceerd op de website van Parketloods.

98. De in deze algemene voorwaarden gebruikte aanduidingen boven de verschillende bepalingen zijn alleen bedoeld om het lezen van de voorwaarden te vergemakkelijken en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

99. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.